Transfer Salesforce znanja

Tokom prethodne godine, firma Planetsoft imala je niz aktivnosti koje se tiču saradnje sa akademskim institucijama u Srbiji, na temu Salesforce platforme.

U pitanju je softver koji funkcioniše u Cloud okruženju i svakom preduzeću pomaže da efikasno usmerava svoje prodajne i marketinške operacije, a u 2018. godini Salesforce je na globalnom nivou od strane časopisa Forbes proglašen za najinovativniju kompaniju na svetu (ispred kompanija kao što su Amazon, Tesla, Google, Apple…). Reč je o integrisanoj CRM platformi koja svim odeljenjima kompanije, uključujući marketing, prodaju, trgovinu i usluge, pruža jedinstven i integrisan pogled na svakog kupca.

Program pod nazivom „Salesforce Summer School“, jeste akademsko-profesionalni sertifikovani kurs korišćenja Salesforce CRM platforme, koji realizovan na Ekonomskoim fakultetu u Beogradu u periodu od 12.07.-06.08.2021. godine, čiji je organizator firma Planetsoft zajedno sa Ekonomskim fakultetom.

Ovaj program je jedinstven u regionu i predstavlja značajan iskorak u pogledu saradnje i integracije samih univerziteta sa jedne strane i privrede sa druge, pružajući studentima svih usmerenja mogućnost unapređenja sopstvenih kompetencija u domenu upravljanja odnosa sa potrošačima/klijentima, kao i neophodnu podršku u sticanju vrednih znanja koja će biti itekako značajna u njihovom karijernom puut.

Na taj način, polaznici programa imali su priliku da ovladaju osnovnim principima funkcionisanja CRM platforme koja je po rejtingu na prvom mestu u svetu.

Sam program je realizovan u 5 nastavnih termina, na kojima su u kompjuterskom okruženju studenti prolazili kroz ključne tematske oblasti Salesforce softvera, kao i individualni rad na samoj platformi vođen od strane saradnika kompanije Planet Soft.

Glavne teme programa, između ostalih, bile su:

 • Kako različita odeljenja u preduzeću mogu koristiti Salesforce
 • Studije slučaja u okviru Salesforce-a
 • Poboljšavanje poslovnih procesa kroz Salesforce automatizaciju
 • Kontakt sa kupcima i potencijalnim klijentima na platformi Salesforce
 • Integritet i sigurnost podataka
 • Razumevanje automatizacije poslovnih procesa
 • Razumevanje administracije korisnika
 • Izveštaji i kontrolne table

Nakon ovih tematskih oblasti, organizovan je finalni praktični zadatak u Salesforce okruženju.

Svim studentima koji su uspešno finalizovali celokupan projekat dodeljeni su sertifikati i vredni pokloni.

Program je pohađalo 20 studenata završnih godina osnovnih i master studija koji su izabrani na internom konkursu, a ispred firme Planetsoft u ulozi stručnog predavača bio je sertifikovani Sales Cloud Consultant – Dušan Masal.

Takođe se mora naglasiti i to da su se predavanja, i pored Covid epidemije koja je svih ovih godina prisutna u celom svetu, ipak održala u prostorijama fakulteta, naravno uz pridržavanje svih propisanih mera od strane države. Na ovaj korak odlučili smo se iz prostog razloga što je za ovakvu vrstu učenja i deljenja stručnog znanja od izuzetne važnosti neophodna direktna raspoloživost stručnog lica kao predavača u svakom trenutku, a sve u svrhu postizanja pune efektivnosti samog programa.

Od samog početka našu inicijativu i entuzijazam, prepoznala je i sama kompanija Salesforce, sa čijim zaposlenima smo bili u neprestanoj komunikaciji, kako tokom planiranja, tako i tokom same realizacije projekta. Studenti Ekonomskog fakulteta imali su priliku da čuju najsvežije informacije i iskustva od samih zaposlenih firme Salesforce iz Irske, Nemačke i Poljske, kao i da aktivno učestvuju u diskusiji i postave sva pitanja koja ih interesuju u vezi Salesforce platforme.

Studenti su, pored stečenih znanja, imali priliku da se kroz samo obavljanje zadataka istaknu i tako neposredno preporuče mnogim firmama u Srbiji, kao što su Atos, Gorenje, Tehnomanija, itd.

Firma Planetsoft u ovom segmentu izražava posebno zadovoljstvo, jer smo nakon ovog programa angažovali dvojicu studenata koji su i danas deo našeg uspešnog kolektiva.

 

Nekoliko meseci nakon što je program „Salesforce Summer School“ uspešno realizovan, i u velikom stilu „odjeknuo“ u regionu, neposredno je bio pokretač Regionalnog online panela pod nazivom ,,Visoko obrazovanje za visoku privredu: Kako zajedno do boljih kadrova”.

Naša inicijalizacija konkretnijeg povezivanja institucija kakve su Univerziteti, sa preduzećima na strani privrede, prepoznata je kao suštinski cilj regiona Jugoistočne Evrope u narednom periodu.

U okviru ovog panela, imali smo priliku da, pored predstavnika Planetsoft-a, čujemo mišljenja vodećih ljudi i iz drugih uspešnih preduzeća kao što su Atlantic Group i NIS.

Učešće u panelu imali su predstavnici Beogradskog, Zagrebačkog, kao i Univerziteta u Banja Luci i Podgorici.

Predmet panel diskusije bile su sledeće teme:

 • razvijanje programa praksi, putem kojih se može dobiti neposredan uvid u prethodno stečena znanja studenata, te opšte trenutne situacije koje se tiču same stručnosti kadrova koji dolaze sa fakulteta
 • na koji način obrazovati kadar kako bi bio kvalitetan i spreman za funkcionisanje nakon kratkog vremenskog perioda i bez velikih dodatnih ulaganja
 • na koji način bi fakulteti mogli formirati adaptibilnog studenta koji će biti u mogućnosti da odgovori na promenjene potrebe privrede
 • šta je ono što najčešće nedostaje mladim ljudima koji svoje prvo zaposlenje nađu u nekoj kompaniji
 • na koji način se se fakulteti trude da izađu u susret zahtevima privrede (prakse) i obrazuju što stručniji kadar
 • konkretne ideje i projekata koji bi poboljšali konekciju studenti-preduzeća

Na samom kraju, učesnici prve panel diskusije ovakvog tipa u regionu složili su se da je formiranje kvalitetnog kadra od strane visokih obrazovnih institucija od izuzetnog značaja za unapređivanje poslovanja svake kompanije i jačanja sveukupne konkurentnosti na tržištu.

 

U sklopu zimskog semestra, studenti Ekonomskog fakulteta u Beogradu, imali su priliku da slušaju sada već ustaljena i redovna Salesforce predavanja koja organizuje firma Planetsoft.

Predavanja se sastoje iz tri bloka, od koja dva teorijska, i jedan praktičan. U ulozi predavača bili su direktor naše firme Ivan Topličić, kao i Salesforce consultant Dušan Masal.

Studenti su imali prilike da saznaju glavne informacije iz sveta Salesforce-a, i kroz zadatke u okviru Salesforce platforme utiču na poboljšanje ocene na predmetu „Menadžment upravljanja odnosima sa potrošačima“.

Salesforce projekti na koje smo ponosni

Planetsoft je do sada uspešno realizovao niz projekata koji se odnose na implementaciju Salesforce platforme, a koji obuhvataju:

 • Field Service Management
 • Salesforce CRM

 

Glavni cilj Salesforce Field Service Management jeste upravljanje resursa za rad na terenu.

Glavni cilj Salesforce Field Service Management jeste upravljanje resursima za rad na terenu.

Same procese obuhvataju efikasno raspolaganje radnim aktivnostima, vozilima, optimalno planiranje rasporeda aktivnosti, dodela radnih naloga, osiguravanje pouzdanosti i integracija upravljanja takvih aktivnosti sa inventarom, naplatom, računovodstvom i ostalim sistemima.

Dugoročni ciljevi koje su naši klijenti ostvarili nakon implementacije ovog sistema odnose se na:

– Posedovanje sistematičnijeg pristupa za realizaciju aktivnosti kroz kreiranje transparentnijih procesa na terenu.

– Povećanja efikasnosti terenskih tehničara, koji se kompletiraju u što kraćem mogućem vremenskom intervalu.

– Rast uvida u vremenske rokove izvršavanja zadatka sa ciljem smanjenja broja zadataka koji nisu kompletirani u predviđenom vremenskom roku.

– Automizaciju procesa zakazivanja zadataka terenskim tehničarima sa ciljem smanjenja obaveza dispečera, kako bi im se obezbedilo više vremena za fokusiranje na upravljanje odstupanjima odnosno situacijama na terenu koje sistem ne može da predvidi.

– Optimalno planiranje raspoloživih resursa u skladu sa zahtevima kompanije ka uspešnijem ispunjavanju svojih obaveza prema krajnjim korisnicima.

– Generisanje izveštaja koji se sastoje od podataka koji se nalaze u bazi i mogu biti konfigurisani tako da prikazuju podatke koji ne postoje u bazi već koje je potrebno proračunati.

„Izuzetno stručna i ljubazna ekipa Planetsoft-a koja je na usluzi u svakom trenutku“

Benefiti vezani za samu aplikaciju:

 • Jednostavan pregled svih zadataka i njihovih statusa
 • Jednostavan pregled ukupnog broja izvršilaca i njihovih radnih statusa (dostupan za rad, bolovanje, godišnji odmor, slobodan dan, itd.)
 • Veoma brzo automatsko raspoređivanje zadataka, u skladu sa ranije definisanim pravilima, kao i ciljevima i politikama firme
 • Uvezivanje sa eksternim sistemima (baze podataka, SMS notifikacija klijenata, itd.)
 • Optimizacija trase kretanja, a samim tim i ušteda vremena, goriva, i na kraju veća produktivnost
 • Korišćenjem GPRS funkcije, dodatno poboljšanje optimizacije, kroz mogućnost izbora najbližeg kandidata za izvršenje zadatka
 • Mogućnost rada u timovima tokom celog dana, ili u toku određenog perioda (u zavisnosti od potreba firme)
 • Mogućnost uvoza zadataka iz drugih sistema sa uključenim potrebnim podacima, kao i mogućnost kreiranja radnih zadataka
 • Izuzetno velike mogućnosti kreiranja izveštaja, a sve u u skladu sa potrebama korisnika

 

U okviru implementacije Salesforce CRM rešenja, gde je klijent JKP Beogradske elektrane, kreiran je centralni sistem za upravljanje korisnicima i izdavanje faktura.

Sa povećanjem broja korisnika, fizičkih i pravnih lica, javila se potreba za uvođenjem jedinstvenog sistema koji će omogućiti da se sve reklamacije koje su do sada stizale putem pisarnice preduzeća, e-mail poruka i dispečerskog centra objedine u sklopu Salesforce platforme.

CRM sistem konkretno u ovom slučaju bio je neophodan da omogući lakše upravljanje reklamacijama, slanje dokumentacije i formulara na pravo mesto, na kom će se zahtevi i reklamacije potrošača rešavati pravovremeno i efikasno.

Sva obraćanja su u CRM sistemu raspoređena tako da se njihovo rešavanje raspoređuje automatski, ili uz pomoć odgovornog koordinatora sistema.

U tu svrhu kreiran je korisnički portal, koji služi da korisnici JKP Beogradske elektrane mogu u svakom trenutku imati pregled kartica kupaca, faktura i ostalih relevantnih informacija.

Salesforce sistem uspešno je integrisan i sa drugim sistemima koji sadrže procese koji su veoma bitni za funkcionisanje preduzeća, kao što su programi za generisanje faktura, naplate, itd.

 

Krajnji rezultati koji su se postigli primenom Salesforce metodologije su:

 • Efikasno upravljanje krajnjim korisnicima i automatsko prosleđivanje faktura korisnicima usluga JKP Beogradske elektrane.
 • Pravna lica imaju jasan uvid u trenutno stanje, reklamacije i prethodne fakture.
 • Obezbeđivanje korisnicima sistema uvid u sve prostore i objekte koje koriste usluge JKP Beogradske elektrane, bez obzira da li je reč o pravnim ili fizičkim licima, kao i pregled svih reklamacija povezanih sa prostorom i/ili korisnikom.
 • Postojanje centralizovanog alata za upravljanje korisnicima usluga bez obzira da li se odnosi na prostor, objekat ili krajnjeg korisnika.
 • Transparentnost i uvid u sve neophodne podatke o jednom korisniku.
 • Integracija sa ostalim sistemima koji se koriste u JKP Beogradske elektranane.

„Članovi Planetsoft tima veoma pažljivo slušaju zahteve klijenta, a onda veoma stručno i efikasno te zahteve implementiraju. Svojim aktivnim i proaktivnim nastupom, veoma često iznose vrlo kvalitetne i korisne predloge, koji pomažu da se naš sistem dodatno unapredi.“

Planetsoft se može pohvaliti izuzetno širokom lepezom zadovoljnih klijenata, od kojih su svakako najveći:

 • MTEL
 • Vivacom
 • EPS
 • BH Telekom
 • Beogradske elektrane