Salesforce projekti na koje smo ponosni

Planetsoft je do sada uspešno realizovao niz projekata koji se odnose na implementaciju Salesforce platforme, a koji obuhvataju:

 • Field Service Management
 • Salesforce CRM

 

Glavni cilj Salesforce Field Service Management jeste upravljanje resursa za rad na terenu.

Glavni cilj Salesforce Field Service Management jeste upravljanje resursima za rad na terenu.

Same procese obuhvataju efikasno raspolaganje radnim aktivnostima, vozilima, optimalno planiranje rasporeda aktivnosti, dodela radnih naloga, osiguravanje pouzdanosti i integracija upravljanja takvih aktivnosti sa inventarom, naplatom, računovodstvom i ostalim sistemima.

Dugoročni ciljevi koje su naši klijenti ostvarili nakon implementacije ovog sistema odnose se na:

– Posedovanje sistematičnijeg pristupa za realizaciju aktivnosti kroz kreiranje transparentnijih procesa na terenu.

– Povećanja efikasnosti terenskih tehničara, koji se kompletiraju u što kraćem mogućem vremenskom intervalu.

– Rast uvida u vremenske rokove izvršavanja zadatka sa ciljem smanjenja broja zadataka koji nisu kompletirani u predviđenom vremenskom roku.

– Automizaciju procesa zakazivanja zadataka terenskim tehničarima sa ciljem smanjenja obaveza dispečera, kako bi im se obezbedilo više vremena za fokusiranje na upravljanje odstupanjima odnosno situacijama na terenu koje sistem ne može da predvidi.

– Optimalno planiranje raspoloživih resursa u skladu sa zahtevima kompanije ka uspešnijem ispunjavanju svojih obaveza prema krajnjim korisnicima.

– Generisanje izveštaja koji se sastoje od podataka koji se nalaze u bazi i mogu biti konfigurisani tako da prikazuju podatke koji ne postoje u bazi već koje je potrebno proračunati.

„Izuzetno stručna i ljubazna ekipa Planetsoft-a koja je na usluzi u svakom trenutku“

Benefiti vezani za samu aplikaciju:

 • Jednostavan pregled svih zadataka i njihovih statusa
 • Jednostavan pregled ukupnog broja izvršilaca i njihovih radnih statusa (dostupan za rad, bolovanje, godišnji odmor, slobodan dan, itd.)
 • Veoma brzo automatsko raspoređivanje zadataka, u skladu sa ranije definisanim pravilima, kao i ciljevima i politikama firme
 • Uvezivanje sa eksternim sistemima (baze podataka, SMS notifikacija klijenata, itd.)
 • Optimizacija trase kretanja, a samim tim i ušteda vremena, goriva, i na kraju veća produktivnost
 • Korišćenjem GPRS funkcije, dodatno poboljšanje optimizacije, kroz mogućnost izbora najbližeg kandidata za izvršenje zadatka
 • Mogućnost rada u timovima tokom celog dana, ili u toku određenog perioda (u zavisnosti od potreba firme)
 • Mogućnost uvoza zadataka iz drugih sistema sa uključenim potrebnim podacima, kao i mogućnost kreiranja radnih zadataka
 • Izuzetno velike mogućnosti kreiranja izveštaja, a sve u u skladu sa potrebama korisnika

 

U okviru implementacije Salesforce CRM rešenja, gde je klijent JKP Beogradske elektrane, kreiran je centralni sistem za upravljanje korisnicima i izdavanje faktura.

Sa povećanjem broja korisnika, fizičkih i pravnih lica, javila se potreba za uvođenjem jedinstvenog sistema koji će omogućiti da se sve reklamacije koje su do sada stizale putem pisarnice preduzeća, e-mail poruka i dispečerskog centra objedine u sklopu Salesforce platforme.

CRM sistem konkretno u ovom slučaju bio je neophodan da omogući lakše upravljanje reklamacijama, slanje dokumentacije i formulara na pravo mesto, na kom će se zahtevi i reklamacije potrošača rešavati pravovremeno i efikasno.

Sva obraćanja su u CRM sistemu raspoređena tako da se njihovo rešavanje raspoređuje automatski, ili uz pomoć odgovornog koordinatora sistema.

U tu svrhu kreiran je korisnički portal, koji služi da korisnici JKP Beogradske elektrane mogu u svakom trenutku imati pregled kartica kupaca, faktura i ostalih relevantnih informacija.

Salesforce sistem uspešno je integrisan i sa drugim sistemima koji sadrže procese koji su veoma bitni za funkcionisanje preduzeća, kao što su programi za generisanje faktura, naplate, itd.

 

Krajnji rezultati koji su se postigli primenom Salesforce metodologije su:

 • Efikasno upravljanje krajnjim korisnicima i automatsko prosleđivanje faktura korisnicima usluga JKP Beogradske elektrane.
 • Pravna lica imaju jasan uvid u trenutno stanje, reklamacije i prethodne fakture.
 • Obezbeđivanje korisnicima sistema uvid u sve prostore i objekte koje koriste usluge JKP Beogradske elektrane, bez obzira da li je reč o pravnim ili fizičkim licima, kao i pregled svih reklamacija povezanih sa prostorom i/ili korisnikom.
 • Postojanje centralizovanog alata za upravljanje korisnicima usluga bez obzira da li se odnosi na prostor, objekat ili krajnjeg korisnika.
 • Transparentnost i uvid u sve neophodne podatke o jednom korisniku.
 • Integracija sa ostalim sistemima koji se koriste u JKP Beogradske elektranane.

„Članovi Planetsoft tima veoma pažljivo slušaju zahteve klijenta, a onda veoma stručno i efikasno te zahteve implementiraju. Svojim aktivnim i proaktivnim nastupom, veoma često iznose vrlo kvalitetne i korisne predloge, koji pomažu da se naš sistem dodatno unapredi.“

Planetsoft se može pohvaliti izuzetno širokom lepezom zadovoljnih klijenata, od kojih su svakako najveći:

 • MTEL
 • Vivacom
 • EPS
 • BH Telekom
 • Beogradske elektrane